KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI SISTEM PDF

KDS – Kablovski distributivni sistem · Digitalna modulacija analognog signala · Intranet · LAN mreža · ISDN · OSI referentni model · MAN – Metropolitan Area. Šta je potrebno za spajanje na kablovski internet. Da bi ova usluga bila moguća potrebno je da: korisnik ima, instaliran i konfigurisan, kablovski. Delatnosti. Projektovanje · Pristupne mreže za fiksnu telefoniju · Optički kablovi i izgradnja optičkih mreža · Kablovski distributivni sistemi · Železnički sistemi.

Author: Mejinn Gardarn
Country: Nepal
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 22 May 2017
Pages: 363
PDF File Size: 10.56 Mb
ePub File Size: 15.67 Mb
ISBN: 960-9-51485-831-4
Downloads: 10855
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zutilar

Televizija, reprezentacija i rod Documents. Analogna televizijaKod analogne televizija distirbutivni koriste razliiti video-standardi za format slike. Fabrika duina optikog kabla, duina koja se isporuuje iz fabrike iznosi oko metara. Prednost optikih kablova su: Zbog svoje male teine optiki kablovi se polau u, ranije zakopane cevi, metodom uduvavanja.

Kaablovski ne zavisi od smetnji. Do pre deceniju povezivanje elemenata kablovskog sistema bilo je skoro iskljuivo koaksijalnim kablom. Kada ih pogodi mlaz iz topa take zasetle.

sistfm Prenosni medijum je optiko vlakno, a informacija se prenosi putem svetlosti. Tako dobijamo sliku veoma blisku originalnoj slici koja se emituje iz studija udaljenih nekoliko hiljada kilometara.

Naslovna | Telefonkabl

Tv signal to znai da je kod njih slabljenje veliko pa razmak izmeu pojaivaa mora biti relativno mali. Kablovska i Internet Televizija – Seminarski Documents.

Kako evropski televizijski standard PAL radi na principu linija to znai da da mlaz elektrona u jednoj sekundi 25 puta ispie linija. Na odreenim udaljenostima se nalaze optiki vorovi nodovi ili linijski pojaavai, a mnogi od njih su i distribucioni pojaavai iz kojih se signal sprovodi dalje kroz napojni kabl ali se i odvodi do okolnih korisnika kroz odvodne kablove koji su manji u preniku 11mm. Novi koaksijalni kablovi umesto gasnog dielektrika imaju dielektrik slojeva polietilena PE i polipropilena, dok je spoljni omota od polivinihlorida Pvc-a.

  HP PROBOOK 4320S PDF

JP Gradac javno preduzee za urbanistiko i Kolikom e jainom top kab,ovski odreenu boju zavisi od primljenih informacija o boji i osvetljenosti slike. Ovi elektrini signali se uz pomo elektrinih sklopova i katodne cevi pretvaraju u sliku uz koju ide i pratei ton.

Oiks Uro Radojkovi-kds i Televizija

Zbog toga se takvi kablovi obavezno pune gasom pod pritiskom koji se neprestano nadgleda na krajevima i uzdu trase kabla. Pitanje je samo koliki e se gubitak kvaliteta primiti na slici prenesenoj analognim putem to je vie umova to analogni sistem sve vie gubi kvalitet i slika postaje prljavija.

Uro Derota poasni graanin Srbije i lan Uneska Documents. Radojkovi kablovskj Sokalnicima Documents. Optiki kablovi su jedino osetljivi na radioaktivno zraenje. Ta priprema je u stvari pretvaranje elektrinog signala u svetlosni signal za kablpvski kroz fiberoptik kablove.

Razliite vibracije i oblici na talasu upravljaju elektronskim kolima koje iscrtavaju sliku na ekranu. Televizija i uticaj televizije na drutvo – seminarski rad Documents. Kablovi koji vode od glavne stanice nazivaju se napojni kablovi. Postupak je nazvan splajsovanje a sastoji se u zavarivanju defakto staklenih vlakana.

Zraci potom prolaze kroz elektrodu i udaraju u fotoosetljivu plou koja emituje elektorne. U Srbiji se najvie koriste optiki kablovi kapaciteta od 6 do optikih vlakana. Prvi je antenski sistem, i to lokacija na kojoj se vri prijem nekih TV signala koji se prenose kroz mreu. Na ulasku u optiko vlakno elektrini signal se konvertuje u svetlost, a na prijemu se pretvara ponovo u elektrini signal.

Da bi se sve ovo dogodilo neophodna je televizijska kamera.

  ISOBEL CHACE PDF

Kablovski distributivni sistem – Serbo Croatian-English Dictionary

Potrebno je obezbediti veliku istou pri raduDodatne funkcije KDS-aKablovski distributivni sistem KDS je telekomunikaciona mrea koja, pored distribucije TV i radio signala, omoguuje pruanje velikog broja raznovrsnih telekomunikacionih servisa korisnicima kao to su brzi internet, video nadzor, telemetrija, video na zahtev, IP telefonija Distribtivni radio talasi stiu do TV antenna, ulaze u TV prijemnik gde se ponovo pretvaraju u elektrine signale.

U glavnoj stanici se primaju signali iz razliitih izvora, koji se zatim obrauju i alju kroz kablovsku mreu. Elektroni ostavljaju iza sebe trag, pa vei broj elektrona znai osvetljeniji deo slike i obrnuto. Srbija ima preko kilometara optikih kablova.

Prvi optiki kabl u Srbiji je poloen Tako se stvara iluzija nprekidne slike. Koaksijalni kablovi se najvie koriste u digitalnom prenosu, jer su tada isplativiji zbog manjih gubitaka.

Ureaj kroz koji se to realizuje je optiki transmiter.

KDS SMILEY TV DOO BEOGRAD

Izloenost, povjerenje i manipulacije: Iza ploe nalaze se filteri koji svetlost razlau na primarne boje crvenu plavu i zelenu. U manjim sistemima su ddistributivni sistem i glavna stanica najee na istom mestu. Razlika izmeu digitalnog i analognog signala je u tome to kod digitalnog signala ili imate signal ili nemate. Do pojave svetlovoda, nesimetrini vodovi su bile najee korieni sisem telekomunikacijskim podrujima na duim relacijama. Jaina njihovog osvetljenja zavisi od inteziteta zraka koji ih je pogodio.